Zaštita osobnih podataka osnovni je zadatak GDPR-a; Uredbe o zaštiti osobnih podataka koja stupa na snagu 25.05.2018.

Ime, adresa, e-mail adresa, IP i MAC adresa, GPS lokacija, RFID tagova i kolačića na web stranicama, telefonski broj, fotografija, video snimke pojedinaca, OIB, biometrijski podaci (otisak prsta, snimka šarenice oka), genetski podaci, podaci o obrazovanju i stručnoj spremi, podaci o plaći, podaci o kreditnom zaduženju, podaci o računima u banci, podaci o zdravlju, seksualnoj orijentaciji, glas i mnogi drugi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

U osobne podatke spadaju gotovo svi podaci o nekoj privatnoj osobi:

 • Ime,
 • adresa, e-mail adresa,
 • IP i MAC adresa,
 • GPS lokacija,
 • RFID tagova i kolačića na web stranicama,
 • telefonski broj,
 • fotografija,
 • video snimke pojedinaca,
 • OIB,
 • biometrijski podaci (otisak prsta, snimka šarenice oka),
 • genetski podaci,
 • podaci o obrazovanju i stručnoj spremi,
 • podaci o plaći,
 • podaci o kreditnom zaduženju,
 • podaci o računima u banci,
 • podaci o zdravlju,
 • podaci seksualnoj orijentaciji,
 • glas i mnogi drugi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

 

Stoga je svaka tvrtka i organizacija koja na bilo koji način prikuplja gore navedene podatke obveznik provedbe Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Usklađenost s ovom uredbom za svaku je organizaciju multidisciplinarna. To znači da je procjeni i provedbi usklađenja sa regulativom, potrebno pristupiti kako sa pravnog aspekta, s aspekta poslovnih procesa, ali i s aspekta osiguranja odgovarajućih tehničkih (informatičkih) rješenja.